Yhteystiedot

Care-U Oy

Vadel­ma­tie 13
21110, Naantali
Y-tun­nus: 2941625–3
VAT-nume­ro: FI29416253

Ota meihin yhteyttä

+358 40 523 8284
info@care-u.fi

Tilausohjeet

Ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set ja jäl­leen­myy­jät voi­vat tila­ta tuot­tei­tam­me säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta info@care-u.fi tai soit­ta­mal­la nume­roon              +358 40 523 8284. 

Ker­ro tilauksessasi:

  1. Tilaa­jan yhteystiedot
  2. Ker­ro mitä tuot­tei­ta tilaat ja kappalemäärät
  3. Toi­mi­tus- ja laskutusosoite

Yksi­tyis­asiak­kaat voi­vat tila­ta tuot­teet suo­raan kotiin huo­maa­mat­to­mas­ti osoit­tees­ta www.care-u.vilkasstore.com

Kysy­myk­set tuot­teis­ta tai toi­mi­tuk­ses­ta voi lähet­tää osoit­tee­seen info@care-u.fi tai vie­rei­sel­lä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la.  Vas­taam­me mie­lel­läm­me kysymyksiinne!

Kou­lu­tam­me ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia ja tulem­me mie­lel­läm­me puhu­maan eri jär­jes­tö­jen tapah­tu­miin. Kysy tar­jous­ta ohei­sel­la lomak­keel­la tai lai­ta meil­le sähköpostia.

Olet­ko opet­ta­ja tai edus­tat­ko ter­vey­sa­lan kou­lua?
Care-U tar­jo­aa myös inkon­ti­nens­si-kou­lu­tus­ta alan opis­ke­li­joil­le. Ota yhteyt­tä, niin kes­kus­tel­laan lisää!