Care-U tarjoaa yksilöllistä hyvinvointia 

Care-U on ter­vey­den­huol­lon tuot­tei­den maa­han­tuo­ja ja jäl­leen­myy­jä.  Asiak­kai­tam­me ovat ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set, ter­veys­tuot­tei­den jäl­leen­myy­jät sekä yksi­tyis­asiak­kaat. Tavoit­te­naam­me on asiak­kai­dem­me elä­män­laa­dun paran­ta­mi­nen tar­joa­mal­la laa­duk­kai­ta ja tark­kaan vali­koi­tu­ja tuot­tei­ta. Laa­jen­nam­me tuo­te­va­li­koi­maam­me jat­ku­vas­ti asiak­kai­den tar­pei­den mukaan. Mei­dän tavoit­teem­me on tukea Sinua koh­ti parem­paa elä­män­laa­tua ja terveyttä.

Saat meil­tä tar­vit­ta­van ohjauk­sen tuot­tei­dem­me käyt­töön­ot­toon. Jär­jes­täm­me myös kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sil­le sekä opis­ke­li­joil­le sopi­muk­sen mukaan. Tulem­me mie­lel­läm­me puhu­maan myös eri jär­jes­tö­jen tapah­tu­miin. Kou­lu­tuk­sen sisäl­tö voi­daan suun­ni­tel­la tilaa­jan tar­pei­den mukaan.

Ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen, tutus­tu tuot­tei­siim­me täs­tä.

Yksi­tyis­asia­kas, tilaa tuot­teet osoit­tees­ta www.care-u.vilkasstore.com

Nyt myös aptee­keil­la on mah­dol­li­suus tila­ta vali­koi­tu­ja tuot­tei­tam­me vali­koi­miin­sa, joten kysy Seni-tuot­tei­ta lähim­mäs­tä apteekistasi!

 

 

Ava­sim­me varas­to­myy­mä­län Naan­ta­liin osoit­tee­seen Put­ki­ka­tu 23A. Olem­me auki tiis­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin klo 10-15. Olem­me pai­kal­la tar­vit­taes­sa myös sovi­tus­ti. Sovi aika säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se. Yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä.

Mitä teemme

Care-U Oy pää­toi­mia­la on ter­vey­den­huol­to­tuot­tei­den maa­han­tuon­ti, mark­ki­noin­ti ja myyn­ti. Meil­tä voit tila­ta laa­duk­kai­ta ter­vey­den­huol­lon­tuot­tei­ta jäl­leen­myyn­tiin tai verk­ko­kau­pas­tam­me yksityiskäyttöön.

Tavoite

Tavoit­tee­nam­me on paran­taa ihmis­ten elä­män­laa­tua tar­joa­mal­la laa­duk­kai­ta ter­vey­den­huol­lon tar­vik­kei­ta sekä pal­ve­lui­ta asiak­kai­den joka päi­väi­seen tarpeeseen.

Ohjaus- ja konsultointipalvelut

Saat meil­tä tar­vit­ta­van ohjauk­sen tuot­tei­dem­me käyt­töön­ot­toon. Jär­jes­täm­me myös opas­tus- ja kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia sopi­muk­sen mukaan. Kysy lisää! 

Toimialueemme

Toi­mi­paik­kam­me sijait­see Naan­ta­lis­sa. Toi­min­tam­me kat­taa koko Suomen.