Tuotteet

Virtsankarkailutuotteet

Seni-tuo­te­sar­ja sisäl­tää kat­ta­vas­ti virt­san­kar­kai­lu- sekä hygie­nia­tuot­tei­ta eri­lai­siin tar­pei­siin. Seni -tuot­tei­ta myy­dään 80 eri maas­sa. Oikean­lai­sel­la virt­san­kar­kai­lusuo­jal­la saat hel­po­tus­ta joka päi­väi­seen elä­mään. Alta löy­ty­vis­tä Seni -tuot­teis­ta löy­dät Sinul­le sopi­van virtsankarkailusuojan. 

Lue lisää virt­san­kar­kai­lus­ta täs­tä. Vink­ke­jä oikean­ko­koi­sen suo­jan valit­se­mi­seen löy­dät tääl­tä.

Tilaus­oh­jeet löy­dät tääl­tä

Seni Lady virtsankarkailusuojat

Inkontinenssisuojat 

Seni Lady virt­san­kar­kai­lusuo­jat on suun­ni­tel­tu nai­sil­le, jot­ka elä­vät aktii­vis­ta elä­mää ja halua­vat muka­vuut­ta ja var­muut­ta yhdis­tet­ty­nä hie­no­va­rai­suu­teen. Suo­jat ovat hen­git­tä­viä ja ana­to­mi­ses­ti muo­toil­tu­ja. Seni Lady virt­san­kar­kai­lusuo­jat ovat täy­del­li­siä nai­sil­le, joil­la virt­san­kar­kai­lu on tiput­te­lua tai vähäistä.

 Tuotteen ominaisuudet:

 • mukau­tuu var­ta­lon mukaan
 • vähen­tää epä­miel­lyt­tä­vää tuoksua
 • luo­tet­ta­va suo­ja ohivuodoille
 • nopea ja teho­kas imukyky
 • antaa ihon hengittää
 • pie­nem­pi aller­gi­sen reak­tion riski
 • suo­jaa virt­san­kar­kai­lul­ta parem­min kuin kuukautissuoja
 • help­po ja luo­tet­ta­va kiin­ni­tys alushousuihin
 • huo­maa­mat­to­muus ja muka­vuus taattu

Saa­ta­vil­la ole­vat koot:

 • Mic­ro         7 x 18,5 cm
 • Mini           9,5 x 22,5 cm
 • Mini plus  10 x 25,5 cm
 • Nor­mal      10,5 x 28 cm
 • Ext­ra           14 x 29,5 cm
 • Ext­ra Plus  15 x 33 cm
 • Super           18 x 37 cm
 • Plus              20 x 42 cm

Seni Man virtsankarkailusuojat

Miesten tippasuojat

Seni Man virt­san­kar­kai­lusuo­jat ovat tar­koi­tet­tu mie­hil­le, jot­ka lävät aktii­vis­ta elä­mää ja halua­vat muka­vuut­ta ja var­muut­ta yhdis­tet­ty­nä hie­no­va­rai­suu­teen. Suo­jat ovat hen­git­tä­viä ja ana­to­mi­ses­ti muo­toil­tu­ja. Seni Man virt­san­kar­kai­lusuo­jat ovat täy­del­li­siä mie­hil­le, joil­la virt­san­kar­kai­lu on tiput­te­lua, vähäis­tä tai kohtalaista.

 Tuotteen omininaisuudet:

 • mukau­tuu var­ta­lon mukaan
 • vähen­tää epä­miel­lyt­tä­vää tuoksua
 • luo­tet­ta­va suo­ja ohivuodoille
 • nopea ja teho­kas imukyky
 • antaa ihon hengittää
 • pie­nem­pi aller­gi­sen reak­tion riski
 • help­po ja luo­tet­ta­va kiin­ni­tys alushousuihin
 • huo­maa­mat­to­muus ja muka­vuus taattu

Saa­ta­vil­la ole­vat koot:

 • Nor­mal   7,5 x 21,5 x 28 cm
 • Ext­ra       7,5 x 21,5 x 28 cm
 • Super      9 x 40 cm

Seni Active housuvaipat

Housuvaipat, inkohousut 

Hen­git­tä­vät ja ker­ta­käyt­töi­set Seni Acti­ve aikuis­ten housu­vai­pat ovat täy­del­li­nen rat­kai­su hen­ki­löil­le, joil­la on vähäis­tä, koh­ta­lais­ta tai run­sas­ta virt­sa­kar­kai­lua. Housu­vai­pat mah­dol­lis­ta­vat aktii­vi­sen liik­ku­mi­sen, mikä hel­pot­taa esi­mer­kik­si kun­tou­tu­mis­ta. Housu­vaip­po­ja voi­daan käyt­tää alus­housu­jen tapaan ja sovel­tuu siten aktii­vi­sil­le ihmi­sil­le, jot­ka kai­paa­vat muka­vuut­ta ja suojaa.

 Tuotteen ominaisuudet:

 • elas­ti­nen vaip­pa takaa istu­vuu­den ja mukau­tuu kehon mukaan
 • housu­vaip­pa on help­po pois­taa vaih­don yhtey­des­sä, sivusau­mat on help­po repiä auki.
 • vähen­tää epä­miel­lyt­tä­viä hajuja
 • erit­täin imu­ky­kyi­nen ja suo­jaa ohivuodoilta
 • antaa ihon hengittää
 • pie­nem­pi aller­gi­sen reak­tion riski
 • kol­me imu­luok­kaa Nor­mal, Super ja Plus

Housu­vai­pas­sa on indi­kaat­to­ri, joka ilmai­see, kun vaip­pa on aika vaih­taa. Lisäk­si FRONT merk­ki hel­pot­taa hah­mot­ta­maan vai­pan etupuolen.

Saa­ta­vil­la ole­vat koot: 

 • Small             vyö­tä­rö­nym­pä­rys 55 - 88 cm
 • Medium        vyö­tä­rö­nym­pä­rys 80-110 cm
 • Lar­ge             vyö­tä­rö­nym­pä­rys 100-135 cm
 • Ext­ra lar­ge   vyö­tä­rö­nym­pä­rys 120-160 cm (tilaus­tuo­te)

San Seni kouruvaipat

Muotovaipat 

Hen­git­tä­vä ana­to­mi­ses­ti muo­toil­tu kou­ru­vaip­pa hen­ki­löil­le, joil­la on koh­ta­lai­nen tai run­sas virt­san­kar­kai­lu. Ana­to­mi­ses­ti muo­toil­tu, ime­vä ydin on erit­täin imu­ky­kyi­nen, eten­kin kes­kel­tä vaip­paa, jos­sa imu­ky­kyä tar­vi­taan eni­ten. Vai­pas­sa on mär­kyy­den ilmai­sin, joka ker­too vai­pan vaih­don tar­pees­ta. Vaip­pa pue­taan yhdes­sä Seni Fix tuki­housu­jen kans­sa, jot­ka teke­vät vai­pan vaih­dos­ta hel­pon. Housut mukau­tu­vat kehon mukaan.

Tuo­te on suun­ni­tel­tu hen­ki­löil­le, jot­ka halua­vat huo­maa­mat­to­man ja muka­van virt­sa­kar­kai­lusuo­jan. Täy­del­li­nen rat­kai­su pyö­rä­tuo­lia käyt­tä­vil­le, lii­kun­ta­ky­vyt­tö­mil­le ja ylipainoisille.

Tuotteen ominaisuudet:

 • muo­tou­tuu var­ta­lon mukaan
 • luo­tet­ta­va suo­ja ylivuodoille
 • vähen­tää epä­mie­lyt­tä­vää hajua
 • nopea ja teho­kas imu
 • antaa ihon hengittää
 • pie­nem­pi aller­gi­sen reak­tion riski
 • takaa täy­del­li­sen istu­vuu­den ja tuo­te on help­po vaih­taa, kos­ka ne pide­tään pai­kal­laan tukihousuilla
 • liik­ku­mi­nen on help­poa ja tuo­te on huomaamaton

Saa­ta­vil­la ole­vat koot: 

 • Pri­ma 32,5 x 61 cm
 • Nor­mal 32 x 62,5 cm
 • Regu­lar 37 x 69 cm
 • Uni 32 x 62,5 cm (tilaus­tuo­te)
 • Maxi 37 x 69 cm
 • Plus 37 x 69 cm
 • Plus Ext­ra 39 x 75 cm
 • San Seni Men 69 x 38 cm (tilaus­tuo­te)

Seni Fix Plus ja Seni Fix Comfort verkkohousut

 

Mukau­tuu var­ta­lon mukaan, antaa tuen:

 • ana­to­mi­ses­ti muo­toi­luil­le suo­jil­le (San Seni, San Seni miehille)
 • iso­ko­koi­sil­le nais­ten virt­sa­kar­kai­lusuo­jil­le (Seni Lady)
 • ana­to­mi­ses­ti muo­toi­luil­le vai­poil­le, jot­ka on tar­koi­tet­tu ulos­tein­kon­ti­nens­si­suo­jik­si (San Seni Alvi)

Voi­daan pes­tä 60 astees­sa. (Seni Fix Plus 25 ker­taa, Seni Fix Com­fort jopa 100 kertaa)

Ei sisäl­lä latexia – iho ystävällinen.

Seni Fix Plus saa­ta­vil­la ole­vat koot:

How to put Seni products on

 • Medium         vyö­tä­rö­nym­pä­rys 70-95 cm
 • Lar­ge             vyö­tä­rö­nym­pä­rys 80-120
 • Ext­ra Lar­ge  vyö­tä­rö­nym­pä­rys 90-130 cm

Seni Fix Com­fort saa­ta­vil­la ole­vat koot:

 •  Small          vyö­tä­rö­nym­pä­rys 65-100 cm
 • Medium      vyö­tä­rö­nym­pä­rys 70-110 cm
 • Lar­ge           vyö­tä­rö­nym­pä­rys 75-120 cm

SENI FIX COM­FORT:sta on saa­ta­va­na värei­nä myös nude ja musta.

   

Seni Optima vyövaipat

Seni Opti­ma vyö­vai­pat on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, joil­la on koh­tai­nen tai run­sas virt­san­kar­kai­lu. Vai­pas­sa on sää­det­tä­vä vyö­tä­rö­nau­ha, joka mukau­tuu var­ta­lon mukaan. Tar­rat voi­daan ava­ta ja sul­kea use­aan ker­taan. Sivusau­mat estä­vät ohi­vuo­to­ja. Vai­pas­sa on indi­kaat­to­ri, joka näyt­tää, mil­loin on aika vaih­taa vaip­pa. Saa­ta­vil­la kol­me imu­luok­kaa: Seni Opti­ma, Seni Opti­ma Plus ja Seni Oti­ma Trio.

Vyö­vaip­pa sovel­tuu erin­omai­ses­ti liik­ku­val­le hen­ki­löl­le, kos­ka vaip­pa voi­daan vaih­taa myös ilman, että hous­ja tar­vit­see pois­taa koko­naan. Lisäk­si vaip­pa on erin­omai­nen apu rak­ko­kou­lu­tuk­sen aikana.

Hoi­va­ko­dit voi­vat kysyä tar­jous­ta tuot­tees­ta osoit­tees­ta info@care-u.fi tai puhe­lin­nu­me­ros­ta 040 5238284

Tilaus­tuo­te

Saa­ta­vil­la ole­vat koot:

 • Medium        vyö­tä­rö­nym­pä­rys 55-105 cm
 • Lar­ge             vyö­tä­rö­nym­pä­rys 80-105 cm
 • Ext­ra Lar­ge   vyö­tä­rö­nym­pä­rys 105-155 cm

Seni Super teippivaipat

Hen­git­tä­vä “kaik­ki yhdes­sä” vaip­pa hen­ki­löil­le, joil­la on koh­ta­lai­nen tai run­sas virt­sa­kar­kai­lu. Vaip­pa on ana­to­mi­ses­ti muo­toil­tu ja  sii­nä on kak­si paria jous­ta­via teip­pi­kiin­ni­tyk­siä, jot­ka voi­daan ava­ta ja sul­kea usei­ta ker­to­ja. Sovel­tuu eri­tyi­ses­ti vuo­de­po­ti­lail­le ja hen­ki­löil­le, jot­ka tar­vit­se­vat apu­ja päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­saan. Vai­pan muka­vuut­ta lisää elas­ti­nen vyö­tä­rö­osa. Saa­ta­vil­la nel­jä imu­luok­kaa: Super Seni, Super Seni Plus, Super Seni Trio ja Super Seni Quatro.

Saa­ta­vil­la ole­vat koot:

 • Ext­ra small (Super Seni, Super Seni Plus) vyö­tä­rö­nym­pä­rys 40-60 cm
 • Small             vyö­tä­rö­nym­pä­rys 55-80 cm
 • Medium        vyö­tä­rö­nym­pä­rys 75-110 cm
 • Lar­ge             vyö­tä­rö­nym­pä­rys 100-150 cm
 • Ext­ra Lar­ge  vyö­tä­rö­nym­pä­rys 130-170 cm

Hoi­va­ko­dit voi­vat teh­dä tilauk­set osoit­tee­seen info@care-u.fi tai soit­ta­mal­la 040 5238284

 

Hygieniatuotteet

Seni 3 in 1 pesuvoide

Seni 3 in 1 pesu­voi­det­ta voi­daan käyt­tää ilman vet­tä. Sii­nä on kol­me vai­ku­tus­ta: pesee hel­läs­ti, ja hoi­taa sekä suo­jaa ihoa. Se jät­tää ihon raik­kaak­si ja peh­meäk­si, eikä se häi­rit­se ihon omaa toi­min­taa. Lisäk­si se hel­pot­taa ihon kireyt­tä. Tuo­te on help­po annos­tel­la pump­pu­pul­los­ta. Sopii joka­päi­väi­seen käyttöön.

Hygienia-alustat

Hygie­nia-alus­tal­la voi­daan suo­ja­ta hen­ki­lön pyö­rä­tuo­li tai sän­ky, jol­la esiin­tyy virt­san­kar­kai­lua.  Hygie­nia-alus­tat toi­mi­vat myös käte­vi­nä suo­ji­na vai­pan vaih­don yhtey­des­sä tai hoi­to­toi­men­pi­tei­den aika­na. Täl­lä voi­daan vähen­tää yli­mää­räis­tä työ­tä ja kus­tan­nuk­sia. Alus­tan peh­meä pin­ta on hel­lä ihol­le. Alus­tat on suun­ni­tel­tu pysy­mään pai­kal­laan, mikä lisää käyttömukavuutta.

Saa­ta­vil­la koot 90 X 60 cm tai 90 x 170 cm.

 

Pesulaput

Ker­ta­käyt­töi­set Seni Care pesu­la­put on teh­ty peh­meäs­tä imu­ky­kyi­ses­tä mate­ri­aa­lis­ta. Pesu­la­put on suun­ni­tel­tu suo­jaa­maan käyt­tä­jän kät­tä. Saa­ta­vil­la kah­ta ver­sioi­ta: Lami­noi­tu ja lami­noi­mat­to­mia pesu­lap­pu.  Lami­noi­dut pesu­la­put sovel­tu­vat par­hai­ten käy­tet­tä­väk­si tuot­tei­den kans­sa, jot­ka eivät vaa­di vesi­pe­sua, kuten Seni 3 in 1 pesu­voi­de. Lami­noi­mat­to­mat pesu­la­put sovel­tu­vat par­hai­ten käy­tet­tä­väk­si tuot­tei­den kans­sa, joi­den kans­sa käy­te­tään vet­tä.  Seni Care pesu­la­put eivät nuk­kaa ja niis­tä ei läh­de kui­tu­ja käy­tet­täes­sä. Ne ovat kes­tä­viä, eivät­kä repeä käy­tös­sä tai kosteana.

Tuot­teen koko: 22,6 x 16 cm

Pak­kauk­ses­sa 50 kpl pesulappua

 

Seni Care sinkkivoide

Seni Care sink­ki­voi­de ehkäi­see tuleh­duk­sen, hier­ty­mien ja pai­ne­haa­vo­jen syn­tyä sekä nopeut­taa ihon uusiu­tu­mis­ta, kun iho on ärsyyntynyt.

Voi­det­ta levi­te­tään alu­eel­la, joka on alt­tii­na ärsy­tyk­sel­le, eten­kin vaip­pa-alu­eel­le. Voi­de jät­tää ihol­le val­koi­sen, suo­jaa­van ker­rok­sen, joka suo­jaa ihoa virt­san ja ulos­teen ärsy­tyk­sel­tä. Voi­teen koos­tu­muk­sen ansios­ta sil­lä on myös anti­bak­tee­ri­sia ja anti­sep­ti­siä omi­nai­suuk­sia ja siten suo­jaa ihoa ärsytykseltä.

Vai­kut­ta­vat aineet:

 • sink­ki
 • pel­la­van­sie­me­nuu­te
 • kamo­mil­la­uu­te
 • Sin­dor®

Tilaus­tuo­te

Seni Care ihon suojavoide

Seni Care suo­jaa­vaa iho­voi­det­ta voi­daan käyt­tää intii­mia­lu­eel­le, mut­ta myös muu­al­le var­ta­lol­le. Voi­de sisäl­tää argii­nia, joka ehkäi­see tuleh­duk­sen, hier­ty­mien ja pai­ne­haa­vo­jen syn­tyä. Samal­la voi­de kos­teut­taa ja aut­taa ihoa uusiutumaan.

Voi­det­ta levi­te­tään alu­eel­la, joka on alt­tii­na ärsy­tyk­sel­le, eten­kin vaip­pa-alu­eel­le. Voi­de on kevyt ja imey­tyy nopeas­ti. Voi­de jät­tää ihol­le läpi­nä­ky­vän, suo­jaa­van ker­rok­sen ihon pin­taan, mut­ta antaa ihon samal­la hen­git­tää. Läpi­nä­ky­vyy­den vuok­si ihon kun­toa on help­po seu­ra­ta. Argii­ni kos­teut­taa ja nopeut­taa ihon uusiutumista.

Vai­kut­ta­vat aineet:

 • argii­ni
 • allan­toii­ni
 • pel­la­van­sie­me­nuu­te
 • pant­he­nol
 • shea­voi
 • rap­siöl­jy
 • rypä­le­öl­jy
 • Sin­dor®

Tilaus­tuo­te

Kuukautissuojat

Bel­la kuu­kau­tis­suo­jat ovat peh­mei­tä ja imukykyisiä. 

Bel­la Per­fec­ta on ohut ter­veys­si­de ja ainos­taan 2 mm pak­su. Sii­vek­keet anta­vat lisä­suo­jaa. Pin­ta on hen­git­tä­vää ja teh­ty peh­meäs­tä kui­tu­kan­kaas­ta. Pak­kauk­ses­sa 20 kpl yksit­täi­pa­kat­tu­ja terveyssiteitä.

Bel­la Nor­mal  ter­veys­si­de on 7 mm pak­su. Pin­ta on peh­me­ää kui­tu­kan­gas­ta, joka vähen­tää ihon ärsy­tys­tä. Siteet ovat hen­git­tä­viä, joten tuleh­duk­sen ris­ki vähe­nee ja muka­vuus lisään­tyy. Pak­kaus­ko­ko 20 kpl.

Bel­la Soft pik­ku­housun­suo­ja on 3 mm pak­su. Pik­ku­housun­suo­ja on pie­ni­ko­koi­nen ja lisää joka­päi­väis­tä muka­vuut­ta. Pin­ta on peh­me­ää kui­tu­kan­gas­ta ja läpäi­se­vää folio­ta, joka antaa ihon hen­git­tää. Pak­kaus­ko­ko 20 kpl.

Bel­la tam­po­nit koh­ta­lai­seen ja run­saa­seen (regu­lar, super) kuu­kau­tis­vuo­toon. Tam­po­ni on pääl­lys­tet­ty peh­meäl­lä kui­tu­kan­kaal­la, joka estää yksit­täis­ten kui­tu­jen irtoa­mi­sen ja lisää muka­vuu­den tun­net­ta. Ei ase­tin­ta. Pak­kaus­ko­ko 16 kpl

Muut terveystuotteet

Hengityssuojat

Heti varas­tos­sa:

KN95-hen­gi­tys­suo­jia, jot­ka vas­taa­vat Euroo­pan stan­dar­din FFP2 tason hen­gi­tys­suo­jia. Suo­dat­taa jopa 95% viruk­sis­ta ja bak­tee­reis­ta, myös Covid-19 viruk­sen. Pak­kau­kes­sa 30 kpl FFP2 tason hen­gi­tys­suo­jai­mia. CE-merkitty.

Kirur­gi­set suu-nenä­suo­jat estä­vät pisa­roi­ta leviä­mäs­tä ympä­ris­töön sekä vähen­tää kas­vo­jen kos­ke­tus­ta. Kol­me ker­ros­ta. CE-mer­kit­ty. Pak­kauk­ses­sa 50 kpl suu-nenäsuojia.